Een moment stil staan

Amandi Thuis stond deze week een moment stil bij de overleden cliënten die zij hebben bijgestaan in het afgelopen jaar. De wens van de ernstig zieke om thuis te sterven kon mede door de inzet van vrijwilligers in vervulling gaan.
Tijdens de lichtjesavond stak iedere vrijwilliger een kaarsje aan, begeleid met een gedicht of herinnering. Hieronder een van de gedichten.

“Er zijn momenten waarop je even stil wilt staan,
Momenten om na te denken wat het afgelopen jaar met je heeft gedaan.
Een gedicht, vers of lied, een moment van liefde en dankbaarheid,
Die wij als vrijwilligers hebben kunnen geven in de afgelopen tijd.
Voor allen een lichtje met liefde omgeven:
ten teken dat ze in onze gedachten voortleven.”

 

Wisseling van functie voor Lonneke de Vries

Er is opnieuw een mutatie binnen de groep vrijwilligers van de beide Amandi-stichtingen. Sinds 16 oktober bezet Lonneke de Vries de positie van coördinator bij het Amandihuis. In het info-bulletin van Amandi-Thuis is dit reeds gecommuniceerd.

Dat betekent dat Lonneke haar werkzaamheden als coördinator bij Amandi-Thuis heeft beëindigd en wel per 15 oktober.

Als bestuur wensen wij Lonneke veel plezier en succes toe in haar nieuwe rol. Door de nieuwe functie zullen we haar natuurlijk nog wel regelmatig zien, maar ook gaan missen. In de afgelopen periode hebben wij haar aanwezigheid als bijzonder plezierig ervaren en was zij zeker een aanvulling van het coördinatoren-team.

Het bestuur van Amandi-Thuis,

Nationale dag Aandacht voor sterven

mei 2019
Op vrijdag 24 mei is de Nationale dag Aandacht voor Sterven, georganiseerd door het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Deze dag nodigt uit om extra stil te staan bij het proces van sterven en bijvoorbeeld de rol die een naaste als mantelzorger daarin heeft.
Jaarlijks sterven er in de provincie Zuid-Holland ruim 18.000 mensen als gevolg van een chronische ziekte of ouderdom; 36% daarvan sterft thuis. De verzorging door naasten – met ondersteuning door professionele zorg – maakt thuis sterven mogelijk. Bij 14% van de mensen die thuis sterven zijn er vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) betrokken, om tijd, aandacht en ondersteuning te bieden. Zo heeft een naaste ook tijd voor werk, hobby of gelegenheid om bij te slapen. Naasten die de mantelzorg op zich nemen, zijn zich veelal niet bewust hoe zwaar dat kan zijn.

Steun voor henzelf kan op zijn plaats zijn, bijvoorbeeld in de vorm van praktische hulp door opgeleide en betrokken vrijwilligers. Nederland telt ruim 11.000 opgeleide vrijwilligers; in Kaag en Braassem zijn dat er nu 35.
Misschien kent u iemand in uw omgeving die mantelzorger is van iemand die binnenkort komt te overlijden. De 24e mei biedt aanleiding om aandacht aan hem of haar te geven door even te bellen of het sturen van een kaartje of bloemetje.
Voor degenen die gaan overlijden en hun mantelzorgers heeft Amandi Thuis (VPTZ in Kaag en Braassem) een brochure uitgebracht over de fysieke en mentale veranderingen die iemand in de laatste levensfase kan doormaken met daarin adviezen en praktische tips. De gratis brochure of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u aanvragen via coordinatoren@amandi-thuis.nl of bel 06-22 29 79 24.

Nieuwe vrijwilligers opgeleid

In het najaar spraken de coördinatoren met vele potentiële vrijwilligers. Zij toonden hun interesse op de braderieën of bij één van de twee informatiebijeenkomsten over ons vrijwilligerswerk. Na de introductiecursus en training van praktische vaardigheden zijn acht van hen aspirant vrijwilliger geworden. Ze zullen de komende tijd worden ingewerkt.

 

Donatie van Amandi Thuis aan hospice; bouw weer stapje dichterbij

december 2018
De realisatie van het Hospice Amandi in Nieuwe Wetering is weer een stapje dichterbij gekomen nu Amandi Thuis heeft besloten om haar reservering huisvesting van ruim €57.000 toe te zeggen aan de initiatiefnemers van het huis. In het huis komen vier bedden voor terminale mensen dan wel mensen die tijdelijke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen. Omdat het meer wordt dan een hospice zal de naam van dit Hospice  ‘Amandihuis’ worden.

De Stichting Amandi Thuis heeft al een lange historie van hulp aan mensen die thuis gaan sterven: al meer dan 30 jaar staan vrijwilligers deze mensen en hun naasten bij met praktische hulp of door er gewoon ‘te zijn’. Deze historie is begonnen in de oude gemeente Jacobswoude. In de afgelopen jaren is er gespaard om naast de hulp thuis ook een huisvesting of een kleinschalig hospice in Kaag en Braassem te realiseren. Inmiddels is dat bedrag aanzienlijk geworden. Naar de toekomst werken de Stichting Amandi Thuis en de Stichting Hospice Amandi ook naar een vergaande samenwerking of zelfs een fusie. Het is dan ook erg mooi dat dit “werken naar” vorm heeft gekregen in het financieel steunen van de oprichting van het Hospice, aldus voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis. Verwacht wordt dat er op korte termijn meer bekend wordt over de bouw van het ‘Amandihuis’.

Cliënten herdacht tijdens eindejaarsbijeenkomst

december 2018
Dinsdag de 18e sloten we het jaar af met een speciale bijeenkomst met alle vrijwilligers en het bestuur. Voorzitter Paul van Emmerik en coördinator Mieke van der Meer blikten terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we zijn gegroeid als organisatie en in het aantal cliënten dat we hebben bijgestaan.
Voor alle cliënten was er een kaarsje en een mooie herinnering of gedicht. Als waardering voor ieders intensieve inzet ontvingen alle vrijwilligers een tasje met Amandi-bollen, geschonken door Agro Fleur.

Feestdagen voor mensen met rouw

december 2018
Amandi Thuis stond deze week stil bij alle overleden cliënten en hun naasten. De komende weken zal het gemis van een dierbare nog pijnlijker zijn. Manu Keirse schrijft hierover in zijn boek Vingerafdruk van verdriet, we delen graag enkele van zijn tips.

Feestdagen zijn voor rouwenden vaak treurdagen, namelijk dagen van intens gemis en van groot verdriet.Het zijn dagen om in familiekring door te brengen, dagen waarop de afleiding van het werk, de school of andere activiteiten buitenshuis wegvalt. Men verwacht dat iedereen op dergelijke familiedagen nieuwe verbondenheid voelt. Dit is een irrealistische verwachting en soms wordt het gemis van een dierbare juist meer geaccentueerd dan op andere momenten.

Hoewel we de pijn niet kunnen vermijden, is het wel mogelijk een aantal zaken te ondernemen om de feestdagen beter door te komen. Maak samen een plan voor de feestdagen, rekening houdend met de mindere energie waarover een rouwende beschikt. Houd er rekening mee wat men wel of niet aankan.

Er kunnen afspraken worden gemaakt met familie en vrienden bijvoorbeeld over de wens om al dan niet samen met elkaar te praten over de overledene.

Dingen op een andere manier doen dan gewoonlijk, kan ze soms minder pijnlijk maken. Belangrijk kan ook zijn om iets symbolisch te doen. Bijvoorbeeld een speciale kaars branden als nagedachtenis, herinneringen ophalen en het verdriet samen delen. Of er kan iedereen gevraagd worden om iets op een kaartje te schrijven dat doet denken aan de overledene en bijvoorbeeld deze kaartjes aan de Kerstboom hangen.

In essentie gaat het verdriet om liefde die verloren is gegaan. Het uiten van verdriet – op welke manier dan ook – draagt bij aan saamhorigheid. Als tijdens de feestdagen dit gevoel van saamhorigheid wordt ervaren, dan leeft toch iets voort van de liefde die aan het verdriet ten grondslag ligt.

Workshop rouw en verlies bij WIJdezorg

Op uitnodiging van Jacinta van Harteveld verzorgden wij een deel van de workshop rouw en verlies die zij gaf aan verzorgenden van Wijdezorg, locatie Jacobus en Woudsoord. Er was veel aandacht voor bewustwording van wat rouw en verlies met je als verzorgende doet in je dagelijkse werk; wat je aan levenservaring meeneemt. Amandi Thuis was voor een aantal geen onbekende, maar de  presentatie leverde een hernieuwde kennismaking van onze dienstverlening op.

November 2018

Elke cultuur rouwt anders en we vieren vaker het leven van de overledene

De betekenis van het overlijden en de wijze waarop mensen rouwen verschilt per cultuur. En ook binnen het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom of bij de chinezen zijn er grote verschillen. En wij Nederlanders vieren (ook) steeds vaker het leven van de overledene. Helemaal in diens stijl wordt de uitvaart geregeld en nabestaanden vervullen daarin dan steeds meer een rol. En om die nabestaanden te ontzorgen wordt ons aangeraden bij leven al na te denken over het eigen afscheid en de wensen op papier te zetten. Dat was de strekking van een lezing bij Monuta Leiderdorp en van de rondleiding in het crematorium in Zoetermeer verzorgd door Monuta. De excursie was een initiatief van VPTZ Leiden voor VPTZ-collega’s in de regio Leiden in het kader van de Dag van de Palliatieve Zorg. We waren met wel 50 mensen op pad. Monuta Helpt maakte de excursie mogelijk met een bijdrage van € 1500.

 

Uitvaartrituelen in andere culturen